ناگفته ها همه چیز خواهد بود با بودن تو http://mohsen450.mihanblog.com 2019-10-15T21:30:29+01:00 text/html 2013-02-08T05:31:16+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش تو زخمه بزن http://mohsen450.mihanblog.com/post/908 <font size="4" color="#33CCFF"><img src="http://ruhbakhsh.persiangig.com/image/4880224md.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" width="501" height="478" align="bottom" border="0"></font><br><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" color="#33CCFF"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">نشسته ام که سر بزنی از پشت ابرها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">خمیده شد قامت صبرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">پس از این سالها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تلنگر خیال نیامدنت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">پتک شده به دامن&nbsp; نگاهم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp; <br> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">هنوز&nbsp; اما اسیر همان خیالم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تو می زنی زخمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">به قلبی که پر کشیده از برایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تو می کشی حسی سیاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> &nbsp;</span><span lang="AR-SA">از جنس تنفر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">بروی قلبم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">دوباره از نو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp; <br> <br> </span><span lang="AR-SA">می سازم خیالی نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp; <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تاوان داشتنت جز مهربانی نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">پاک شد دوباره دوباره&nbsp; دوباره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp; ........</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" color="#33CCFF"><span dir="LTR">هزار باره&nbsp; زخمه بزن <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" color="#33CCFF"><span dir="LTR">به&nbsp;</span><span lang="AR-SA"> خون نشسته&nbsp; اشکم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">به گل نشسته امید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">خیالی نیست بزن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تو زخمه بزن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تا کجا ادامه می یابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> <br> <br> </span><span lang="AR-SA">تنفری که علتش را نمی دانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></font><font size="4" color="#33CCFF"><br></font></p> text/html 2013-01-24T02:02:40+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش خواهرم پیروزیت مبارک باد http://mohsen450.mihanblog.com/post/909 <br><img src="http://atash.in/sites/default/files/images/91-09-11/happy.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="450" hspace="0" vspace="0" width="445"><font color="#33FFFF" size="4"><br>سپیده سر زده آری از میان ظلمت شب <br><br>طلوع دوباره امید خواهرم مبارک بادت <br><br>اگر چه&nbsp; آهنگ قلب من غمگین <br><br>هزار بار این خواسته قلبی من <br><br>مبارک بادت <br><br>هزار شوق نهفته میان قلبم <br><br>برای فریادش <br><br>با تمام وجود خواهرم مبارک بادت <br><br>خیال شادی فزون زین&nbsp; داشتم <br><br>شرمنده ام زتو خدا داند <br><br>که غم فرصت برای شادی&nbsp; نمی گذارد<br><br>میان این همه تاریکی <br><br>این همه هیچ <br><br>خدا دوباره چهره نمود <br><br>آری دوباره باورم شد <br><br>که شادی هست هنوز <br><br>شرمنده ام&nbsp; با تمام وجود <br><br>شادیت خواهرم&nbsp; فزون تر از هر روز <br><br><font size="4">------------------------------------------------------------------------------------<br><font size="4">دیروز <font size="4">خ</font>بری رسید که شادیش&nbsp; <font size="4">را چون شراب نهان در زیر خاک کرده بودم تا امروز هویدایش سازم <br><font size="4">و خدا باز هم مهربانیش را ارزانی داشت بر تن تشنه ما<font size="4">،</font> برای خواهر<font size="4">م&nbsp; زهرا ، شاد باد پیروزیت و هر روزه .</font></font><br></font></font></font></font> text/html 2013-01-09T22:18:44+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش بیا سیب باش .... http://mohsen450.mihanblog.com/post/910 <img src="http://allfoto.persiangig.com/AllFoto.ir/FotoPic.ir/Fotos.Blogfa.Com/Pics.7/AllFoto.ir_607.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="375" hspace="0" vspace="0" width="466"><br><font color="#CC33CC" size="4"><br>باز طلوع کرد خیال از آن دور دستها <br><br>شروع شد دوباره دلهره و تشویش <br><br>قدم گذاشت بودنت به دنیای من <br><br>با هزاران تردید <br><br>شکسته و غمگین و پر درد <br><br>تو بودی آری از آن دور دست&nbsp; <br><br>نشسته بود چین و چروک زمان <br><br>به رنگ اندوه بر پیشانیت آری <br><br>این را ناباورانه چشمانم دید <br><br>مات مانده لحظه ها به رنگ حضورت <br><br>تلنگری بزن به وجود بی جانم <br><br>تلنگری بزن تا که باور کنم&nbsp; <br><br>دوباره آمدنت را به دنیای آرامم <br><br>بیا سیب باش <br><br>دوباره حوای خود خواهم بود&nbsp; <br><br>بیا جرعه ای شراب باش <br><br>&nbsp;ساقی خود خواهم بود <br><br>اگر چه دیر است&nbsp; برای شر و شور عاشقی <br><br>اما نگاه کن ، بگو <br><br>لالایی دیروزهای دور را <br><br>پروانه ات خواهم بود&nbsp; <br><br>بیا سیب باش <br><br>برای لحظه های بی تکرار تو <br><br>حوای خود خواهم بود <br><br></font> text/html 2013-01-04T07:06:52+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش تو نیستی آری http://mohsen450.mihanblog.com/post/911 <img style="width: 456px; height: 320px;" src="http://img4up.com/up2/39561487349277030451.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="color: rgb(51, 255, 51);" size="4"><br>قد کشیده ای میان هیاهوی تنهاییم <br><br>تو آرمیده ای آرام در لحظه های تنهاییم <br><br>روییده میان دستانم خیال بودنت تا دور دستها<br><br>کشیده ام نقش خیالی به وسعت فرداها <br><br>پاشیده رنگ سپید به دامن خیال <br><br>جلوه گری می کند در تن باد <br><br>می رقصد و می رقصاند <br><br>این شب سیه باز تو را می ستاند <br><br>خیال مرا دزدیده این شب سیاه&nbsp; <br><br> دامن زده تاریکی به ترس و تردیدم</font><span style="color: rgb(51, 255, 51);"> </span><font style="color: rgb(51, 255, 51);" size="4"><br><br>باز سراب&nbsp; دوباره&nbsp; سراب <br><br>سر به زانوی خویش آهسته خیال خواب <br><br>تو نیستی آری <br><br>منم اسیر این شب سیاه <br></font> text/html 2012-12-20T01:32:57+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش ترک برداشته دستانم http://mohsen450.mihanblog.com/post/912 <img src="http://www.ordup.org/images/uploads/de4622a44b4d52851b7e502d6297b8f6/4cce49b746c1e3b4ea2a612808961e04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="441" hspace="0" vspace="0" width="614"><br><font color="#33CCFF" size="4"><br>آسمان خیال مرا ابری کن <br><br>پوسته نازک احساس مرا <br><br>&nbsp;ترانه باران کن&nbsp; <br><br>دستهایم&nbsp; برای زنده بودن <br><br>تو را خواسته <br><br>بیا ببار برنگاه خسته ام <br><br>بیا کمک کن به جان سراسر تردیدم <br><br>چشمک زده خیالت به بودنم <br><br>اما من از سرمای دستت می میرم <br><br>من مانده ام و خیال دستانت <br><br>اینجا منم میان زهر خندهای تردیدم <br><br>بیا که ترک برداشته&nbsp; دستانم <br><br>چشم می بندم <br><br>من منتظرمی مانم <br></font> text/html 2012-10-20T06:11:37+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش دروغ ست http://mohsen450.mihanblog.com/post/913 <img src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/ptnnxztgq72a6rv3w0j.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img style="width: 556px; height: 359px;" src="http://up.98ia.com/images/dmf94hxqyrf1twd8799x.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font color="#FFFF00" size="4">سکوت کردم در این روزهای بی فردا <br><br>در این اندوه جان فرسا <br><br>خیالت پر می کشد هردم <br><br>من و ....... هیچ<br><br>&nbsp;تنهای تنهااا<br><br>سکوتم رنگ سرخ خون <br><br>نگاهم مات و مبهوت از دروغ ست <br><br>چه فردایی .....<br><br>نشسته اندوهی میان جان شعرم<br><br>می ترسم از&nbsp; لحظه هایم <br><br>این هم دروغ ست <br><br>انتظار بودنت اینجا <br><br>اگر چه تا صبح های فردا قشنگ<br><br>&nbsp;اما<br><br>دروغ ست <br><br><br></font> text/html 2012-08-19T01:54:37+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش برای من نیست http://mohsen450.mihanblog.com/post/914 <img src="http://iranlern.com/pic/images/t9cmrwvc74g6l1qewcey.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font style="color: rgb(153, 255, 255);" size="4"><br>ماه در آمد از پشت کوه های بلند <br><br>عید شد ، عیدی برای همه <br><br>جز من <br><br>خیالم پر کشید تا آسمان <br><br>چشم بستم به امید تکرار بودنت <br><br>دست می کشم بریشانی زمان <br><br>صاف کن چروکهای خورده&nbsp; را <br><br>بازگرد به لبخندهای بی دریغ و شادمان <br><br>دست مرا بگیر <br><br>بیا تا پرکشیم با بالهای خیالمان <br><br>خواب آشفته ام را زمن بگیر <br><br>حرفهای بی تو بودن ..... بمیر&nbsp; <br><br>خسته ام از رفتنت <br><br>انگار لحظه های با تو بودن <br><br>برا ی من نیست&nbsp; <br><br>گفتم که عید است <br><br>اما برای من نیست&nbsp; <br> </font> text/html 2012-08-02T02:46:40+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش بودنم آنجا ..... http://mohsen450.mihanblog.com/post/915 <font style="color: rgb(204, 255, 255);" size="4"> <img style="width: 520px; height: 544px; " src="http://www.img4up.com/up2/19434443268180942583.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>ترانه هایم ته کشیده <br><br>غصه هایم تا ناودان چشمهایم پرکشیده <br><br>خیسم از باران درد<br><br>می نوازم نت هایی سرد سرد&nbsp; <br><br>چشمه اشکم روان <br><br>قصه ای از نو برایم تو بخوان <br><br>رفتنت تنها تصویر مانده در ذهن من <br><br>این خیال ، یک عمر تنهایی های من <br><br>قاب عکسی مانده بر دیوار <br><br>دست تو در دست من&nbsp; <br><br>لبخندها یت می کشد دست مرا <br><br>تا دوردستهای یکی شدن <br><br>لحظه ها ساکت شوید <br><br>منتظر مانده دلم تا بشنود <br><br>قصه های دیروزی از لحظه های ماندگار او و من <br><br>یک نگاه و یک دل عاشق&nbsp; <br><br>بهار من شده تکرار نگاه تو <br><br>سرنوشتم صد گره خورده به تو <br><br>دوستت دارم حقیر ست برای هدیه به تو <br><br>تا نهایت ، تا ابد <br><br>&nbsp;واژه ای کوچک برای با تو بودنست <br><br>چشمهایم گویای حس منست <br><br>لحظه ها ساکت شوید <br><br>خیالم را پس دهید <br><br>لحظه ها با من وتو دشمنند<br><br>دستهایم را برای داشتنت پس می زنند <br><br>روزها رفته و لحظه ها زخم می زنند <br><br>رفتنت را طعنه بر من می زنند <br><br>بر در خانه سنگیت در می زنم <br><br>رفته ای از دنیای خاکی اما <br><br>این منم که در آرزوی مرگ دست و پا می زنم <br><br>صورتم بر خاک و اشکم جاری است<br><br>مهربانم بودنم آنجا کنار تو <br><br>خواهشی تا همیشه باقی است <br> </font> text/html 2012-06-29T02:43:05+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش و آخر هیچ http://mohsen450.mihanblog.com/post/916 <img style="width: 524px; height: 310px;" src="http://www.takedel.com/Pics/20110427/TakeDel.Com-1d456a85c9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="color: rgb(255, 255, 153);" size="4"><br>گل دادی میان باور من <br><br>به بار نشسته خیالت در خاطر من <br><br>از دورها نگاه می کنند مردمکهای دوست و دشمن <br><br>در دل خیال باغ و گل ، لیلی و مجنون <br><br>اینجا منم و تنهایی و دردی ز دیروز افزون <br><br>یک نگاه و یه عمر تباه <br><br>یک&nbsp; دو صد هزار آه&nbsp; <br><br>آخر&nbsp; هیچ <br><br>دستی بکش خیال ترانه های دیروزیم <br><br>بر اشکهای این شعر <br><br>آمدی و نشستی ، ساختی و سوختی <br><br>به لبخندی و غمزه ای و ....<br><br>پر کشیدم و و بال گشودم <br><br>به یادت در لحظه های نبودت <br><br>قلم به صفحه سپید و دل به باد سپردم <br><br>نقش زدم بر&nbsp; تار و پود&nbsp; خیالم <br><br>با تو&nbsp; آری با تو&nbsp; بودم <br><br>اینجا نشسته خیالت <br><br>اینجا شکسته دلی از&nbsp; لحظه های فراقت <br><br>و&nbsp; آخر هیچ <br></font> text/html 2012-06-15T06:22:39+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش غرورم را نمی بازم http://mohsen450.mihanblog.com/post/917 <font style="color: rgb(255, 204, 153);" size="4"> <img style="width: 513px; height: 586px;" src="http://myup.ir/images/84160423249983281515.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br>رها در باد و بی باده <br><br>مرا کم کن از این ساغر <br><br>که لبهای لعل تو&nbsp; <br><br>از چشمان من افتاده <br><br>برو با اغیار بنشین&nbsp; <br><br>که این شادان صدای مردمان <br><br>برایت مقبول افتاده <br><br>خیالت می زند زخمه <br><br>نگاهت می کند قلب مرا <br><br>شرحه شرحه ...<br><br>چه بی باده چی با باده&nbsp; <br><br>خیالت در سرم چون پتک افتاده <br><br>هزاران بار گفتم با خود <br><br>وفای خوب رویان <br><br>خیالی بیش در لیلی و مجنونهای دیروزی نبوده <br>.<br>.<br>.<br>.<br><br>پا بکش بر خیسی اشکم <br><br>هنوز هم&nbsp; نگاه دزدکی عاشقم را <br><br>دوست می دارم <br><br>چه افتاده میان جان من ای وای <br><br>خیالی که خیالش را لمس نتوانم <br><br>ادامه دارد این تنهایی مفرط <br><br>من تو را دیگر نمی خواهم&nbsp; <br><br>دروغ فاحشی ست آری <br><br>ولی غرورم را ..<br><br>به چشمانت نمی بازم <br><br><br> </font> text/html 2012-06-07T07:33:42+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش این شبهای سیاه http://mohsen450.mihanblog.com/post/918 <font style="color: rgb(102, 255, 153);" size="4"><img style="width: 496px; height: 592px;" src="http://www.herkesdinlesin.com/images/Photos/ayazstyle_3535213-md.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br>برچین دانه دانه خیالت را <br><br>از دفتر خاطراتم <br><br>گم کن مرا در هیاهوی ماتمم <br><br>سیلی بزن به شوق بودنت <br><br>سرخی مرا دوچندان کن از نبودنت <br><br>بیچاره دل ، بیچاره خوش خیال من <br><br>رفتی و آشیان تهی نمی کند باورم <br><br>اشک ها امان نمی دهد به دستان سرد من <br><br>دردی فتاده میان سینه ام <br><br>باور نکن بخند به حس من <br><br>اینجا من تو را باور کرده ام <br><br>پنهان شدی میان خنده های زورکی <br><br>با من غریبه با خود غریبه <br><br>تا کجا .....<br><br>پشت سرت منم آری تا ناکجای تو <br><br>دست و پا بزن کنار این سراب <br><br>منم همراه تو <br><br>تنهایی آری تنهاترین <br><br>من اما برای تو&nbsp; این نیمه شب خیال طی می کنم <br><br>با دلهره به فردای تو هر شب نگاه می کنم <br><br>کاش خدا می دید <br><br>تنها نبودنت را آرزو می کنم <br><br>نیمه شب و&nbsp; خیال و دلهره <br><br>قلبی که می تپد با درد و دلهره <br><br>کاش حسم دروغ باشد <br><br>کاش این سراب باشد <br><br>کاش .........<br></font> text/html 2012-06-02T07:06:43+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش بیا بشویمت از نگاهی .... http://mohsen450.mihanblog.com/post/919 <img style="width: 480px; height: 442px;" src="http://banoyeabi.persiangig.com/279437_217417231633045_181791335195635_552438_36347_o.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="4"><span style="color: rgb(51, 204, 255);"><br>خیال تو رنگی زده بر تمام خیالم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">با من پریده رنگ و تو خالی </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">تا کجا بازی و بازی و بازی </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">چشمی شکفته به غمزه میان چشمانم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">پلک نزن </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">برای داشتنت تا همیشه پریشانم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">ملودی غم می نوازد تا همیشه دستانم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">آهوی رمیده ام تویی و منم اینجا کنج قفس </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">آن دوردست هانشسته ام به خیال آمدنت </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">آری خیال دیروزی </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">مرور می کنم تو را غصه امروزی </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">ستاره ی دیروزهای آسمانم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">امروز تو&nbsp; را می نویسم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">تو را می خوانم با اشکهای هرروزم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">نقشی فتاده بر گونه های بی تابم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">راهی کشیده تا آسمان </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">تمام فریادم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">سکوت و نگاهم خلاصه در اینست </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">تصورت میان دفتر شعرم </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">خوشه ی پروین ست</span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">بیا بشویمت </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">بیا باز هم اشک و خیال و مستی </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><br style="color: rgb(51, 204, 255);"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">بیا بشویمت از نگاهی که تا ابد نیستی </span><br style="color: rgb(51, 204, 255);"></font> text/html 2012-05-29T05:46:49+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش یکپارچه فریادم http://mohsen450.mihanblog.com/post/920 <img style="width: 502px; height: 453px;" src="http://s1.picofile.com/file/6940711266/parvane.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="color: rgb(255, 153, 255);" size="4"><br>امروز فصل فریاد زیر باران ست <br><br>چشمهای خیس من <br><br>برای دیدنت شتابان ست <br><br>لحظه ها گذشته از پی هم به تندی&nbsp; <br><br>این قصه من از ازل <br><br>دچار حادثه های نابسامان ست <br><br>دستی کشیده بر اندیشه ام تقدیر <br><br>آرام تر عزیزم این اشعار درهم و برهم <br><br>هنوز ناآرام است&nbsp; <br><br>خیالت آسوده نزن چشمه ی قهرت به دامانم <br><br>من با خویشتن خویش سخن می گویم <br><br>من با کلمات دوستت دارم ، عشقم و ...<br><br>بازی عاشقانه ای دارم <br><br>به بازی گرفته مرا دست تقدیر آری <br><br>من نیز بازیگری قهارم <br><br>دست بکش از گریبانم <br><br>من به مانند تو&nbsp; طمعکارم <br><br>یاد دادی به من تو آری تو <br><br>استاد ،من شاگرد روزهای فریاد و خاموشی و خوابم <br><br>با تو آری با تو ام تقدیر <br><br>من در سکوتم یکپارچه فریادم <br></font> text/html 2012-05-11T23:37:21+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش نقطه چین http://mohsen450.mihanblog.com/post/921 <font style="color: rgb(51, 255, 51);" size="4"><img style="width: 519px; height: 448px;" src="http://imandoostie.persiangig.com/image/11-khoda-mardozan/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>سکوت مرا بشو <br><br>نقاشی کن بر آینه های خیال مان <br><br>حضورمن و تو را تا ناکجای این زمان<br><br>لحظه های بی تو بودنم را <br><br>بزن به نام قطر قطره های ناچکیده از <br><br>نگاه آسمان <br><br>خیال کن خیال من <br><br>نبودنت را رسان به یک پلک به هم زدن <br><br>بیا کنار من <br><br>اینجا هنوز جای توست <br><br>حتی پس از نبودنم <br><br>بیا آرام بگیر تنها ترانه ام&nbsp; <br><br>بیا شک کن به بودنت میان این ترانه ام <br><br>دوری و دور .... <br><br>آنقدر&nbsp; زمن که بی منی <br><br>با تو زتو حرف می زنم <br><br>تویی که تنها و تنها وجود منی <br><br>در کوله بار شعرم جز تو نیست <br><br>این لحظه های بی تو بودنم <br><br>هیچ ... هیچ نیست <br><br>دستان من حتی<br><br>&nbsp;نقاش خوبی برای نقاشی خیال نبودنت <br><br>نیست نیست <br><br>انگار بی تو نوشتنم <br><br>جز بهانه ای برای لحظه ای داشتن خیال تو<br><br>&nbsp;نیست نیست <br><br>حک می کنم بر تمام این لحظه های قد کشیده <br><br>بر تیک تاک زمان <br><br>دوستت دارم واژه ای کوچک ست برای تو ولی <br><br>حس مرا از آن خود بدان <br><br>با نقطه چینی از حرفهای ناگفته ام <br><br>این نقطه چین برای توست <br><br><br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارم <br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; دارم<br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارم <br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دارم <br><br><br>تا هزاران بار <br><br>تا بی نهایت <br><br>دوستت دارم <br><br>--------------------------------------------------------------------<br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(51, 255, 51);" size="4">روزتون مبارک&nbsp; شمایی که نگاهتون مرحم درده و مهربانی تون آرام بخش خیال&nbsp; </font><br></div> text/html 2012-05-11T23:37:21+01:00 mohsen450.mihanblog.com فریاد خاموش نقطه چین http://mohsen450.mihanblog.com/post/906 <font style="color: rgb(51, 255, 51);" size="4"><img style="width: 519px; height: 448px;" src="http://imandoostie.persiangig.com/image/11-khoda-mardozan/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>سکوت مرا بشو <br><br>نقاشی کن بر آینه های خیال مان <br><br>حضورمن و تو را تا ناکجای این زمان<br><br>لحظه های بی تو بودنم را <br><br>بزن به نام قطر قطره های ناچکیده از <br><br>نگاه آسمان <br><br>خیال کن خیال من <br><br>نبودنت را رسان به یک پلک به هم زدن <br><br>بیا کنار من <br><br>اینجا هنوز جای توست <br><br>حتی پس از نبودنم <br><br>بیا آرام بگیر تنها ترانه ام&nbsp; <br><br>بیا شک کن به بودنت میان این ترانه ام <br><br>دوری و دور .... <br><br>آنقدر&nbsp; زمن که بی منی <br><br>با تو زتو حرف می زنم <br><br>تویی که تنها و تنها وجود منی <br><br>در کوله بار شعرم جز تو نیست <br><br>این لحظه های بی تو بودنم <br><br>هیچ ... هیچ نیست <br><br>دستان من حتی<br><br>&nbsp;نقاش خوبی برای نقاشی خیال نبودنت <br><br>نیست نیست <br><br>انگار بی تو نوشتنم <br><br>جز بهانه ای برای لحظه ای داشتن خیال تو<br><br>&nbsp;نیست نیست <br><br>حک می کنم بر تمام این لحظه های قد کشیده <br><br>بر تیک تاک زمان <br><br>دوستت دارم واژه ای کوچک ست برای تو ولی <br><br>حس مرا از آن خود بدان <br><br>با نقطه چینی از حرفهای ناگفته ام <br><br>این نقطه چین برای توست <br><br><br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارم <br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; دارم<br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارم <br>............&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دارم <br><br><br>تا هزاران بار <br><br>تا بی نهایت <br><br>دوستت دارم <br><br>--------------------------------------------------------------------<br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(51, 255, 51);" size="4">روزتون مبارک&nbsp; شمایی که نگاهتون مرحم درده و مهربانی تون آرام بخش خیال&nbsp; </font><br></div>